நாம் கடவுளின் கைவேலைப்பாடு : நற்செயல்கள் புரிவதற்கென்றே கிறிஸ்து இயேசு வழியாய்ப் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். (எபே 2.10) ...

NOTICE BOARD

DAILY QUOTE

FESTIVAL

Click on the image